• Change language

    Croatian HR English EN German DE Italian IT Slovenian SL
Your search results

Terms and Coditions

Agencija “ ELEMENT C 22 j.d.o.o, za posredovanje i promidžbu OIB: 2781284205 sa sjedištem Prilaz Ivana Visine 3, Zagreb, MBS 081447401, (u nastavku Agencija )
Na temelju Zakona o posredovanju pri prodaji nekretnina ( NN 107/07 , 14/14 izmjenjen i dopunjen) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/08,125/ 11,78/1529/18,126/21 od 01.02.22.) usvaja slijedeće :
OPĆI UVJETI POSLOVANJA OUP 2022
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.
Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje: ·
Posrednik –· ELEMENT C 22 j.d.o.o, za posredovanje promidžbu, sa sjedištem Prilaz Ivana Visine 3, Zagreb
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. ·
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. ·
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). ·
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina. ·
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja
PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca.
Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelju naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.
UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Članak 6.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to obvezao
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Članak 8.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.
OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri.

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU (PROVIZIJU)
Članak 10.
Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada ugovorena ugovorom o posredovanju. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Naknada se isplaćuje istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugvora ili Ugovora dviju ugvornih strana.
Na iznos naknade zaračunava se PDV.
Članak 11.
Posrednička naknada koju plaća nalogodavac za uslugu posredovanja kod kupnje i prodaje nekretnine iznosi 2,5% kupoprodajne cijene.
Minimalna naknada iznosi 1.000,00 EURA + PDV.
Članak 12.
Nalogodavac nije u obvezi platiti posredničku naknadu u slučaju da samostalno sklopi Ugovor za predmetnu nekretninu s osobom, s kojom je posrednik nije doveo u kontakt.
Članak 13.
Ukoliko nalogodavac sam sklopi Ugovor za predmetnu nekretninu, dužan je u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obveze posredovanja.
Članak 14.
Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu
Članak 15.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Članak 16.
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.
Članak 17.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: ·neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine; ·organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; ·nalogodavcu ili trećoj osobi priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je omogućio uvid u točnu lokaciju tražene nekretnine.

DODATNE USLUGE
Članak 18.
Agencija će pružiti dodatne usluge, ako je tako dogovreno sa naručiteljem u ugovoru koji se odnosi na pružanje usluga ili po posebnoj narudžbi, što je dodatak ugovora o posredovanju.
Poslovno savjetovanje i angažman posrednika 200,00 kn/sat
Izlazak na teren, fotografiranje i uvrštavanje nekretnine u ponudu agencije 100 kn/po satu. Procjena nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja (stanovi i građ. zemljišta) po ponudi.
Procjena nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja (kuće i poslovni prostori) po ponudi.
Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije 100,00 kn.
Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije 100,00 kn/sat + 2 kn po prijeđenom km.
U cijenu nisu uračunate takse i administrativne pristojbe.
Za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku naknadu kod prodaje nekretnine.
6. POVRAT TROŠKOVA
Članak 19.
Ako ugovorom o posredovanju nije izričito drugačije dogovoreno, agencija u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima ima pravo na naknadu stvarnih troškova nastalih u vezi s pružanjem usluga posredovanja, odnosno u slučaju kada ugovor, čiji je predmet nekretnina, nije zaključen.
Iznos troškova određen je cjenikom agencije za nekretnine.
Trošak ovog članka obuhvaćaju osobito: troškove nabave, prodaje nekretnina, troškove pripreme reklama i troškova oglašavanja savjetovanja i odnosno stjecanje dokumentacije i pripremu nekretnina za prodaju, ispitivanje pravnog i činjeničnog stanja (uvid u javne knjige i evidencije).
PRESTANAK UGOVORA
Članak 20.
Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 9 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ukoliko u to vremensko roku ne dođe do realizacije posla, ugovor se automatski produžuje sve dok jedna od ugovornih strana pisanim putem ne prekine suradnju.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor zbog odustajanja od daljnje prodaje, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Kad ugovor prestane zbog isteka 9 mjeseci, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

Članak 21.
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora, ugovorne strane dužne su prije pokretanja sudskog postupka, pokušati spor riješiti mirenjem ili putem Centra za mirenje pri HGK Zagreb, a tek ako mirenje ne uspije pokrenutu sudski spor kod suda u Zagrebu.
Članak 22.
Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost Agenciji ELEMENT C 22 j.d.o.o za korištenje osobnih podataka i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu obrade podataka.
Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

U primjeni od 07/2022.

Compare Listings